GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Trường tiểu học Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Email :  thlocan@edu.viettel.vn

Điện thoại :06513534002

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
 

4. Phương châm giáo dục: 
 

5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN